Stockenboi / Karnten

alt. 898m

Stockenboi

Courtesy of Stockenboi Tourist Office

Goldeck

Courtesy of Kelag

Blick vom Goldeck Richtung

Courtesy of Kelag

Goldeck Gipfel

Courtesy of Panocloud.com

Gemeinde Stockenboi

Courtesy of Panocloud.com

Goldeck Gipfel

Courtesy of PanoCloud

Closeby

Neighbouring (ski) resorts of Stockenboi:

Tourist office

www.stockenboi.at