Stockenboi / Karnten

Courtesy of

Courtesy of

Courtesy of

Courtesy of

Courtesy of

Courtesy of

Closeby

Neighbouring (ski) resorts of Stockenboi:

Tourist office

www.stockenboi.at